head_bg

Các sản phẩm

 • Diallylamine

  Diallylamine

  Thông tin cần thiết:
  Tên: Diallylamine

  CAS NO : 124-02-7
  Công thức phân tử: C6H11N
  Trọng lượng phân tử: 97,16
  Công thức cấu tạo:

  detail

 • Dichloroacetyl chloride

  Diloroacetyl clorua

  Thông tin cần thiết:
  Tên: Dichloroacetyl clorua

  CAS NO : 79-36-7
  Công thức phân tử: C2HCl3O
  Trọng lượng phân tử: 147,39
  Công thức cấu tạo:

  detail

 • Allyl chloride

  Allyl clorua

  Thông tin cần thiết:
  Tên: Allyl clorua

  CAS NO : 107-05-1
  Công thức phân tử: C3H5Cl
  Trọng lượng phân tử: 76,52
  Công thức cấu tạo:

  detail

 • Acetylacetone

  Acetylacetone

  Thông tin cần thiết:
  Tên: Acetylacetone

  CAS NO : 123-54-6
  Công thức phân tử: C5H8O2
  Trọng lượng phân tử: 100,12
  Công thức cấu tạo:

  detail

 • Tetrahydrofuran

  Tetrahydrofuran

  Thông tin cần thiết:
  Tên: Tetrahydrofuran

  CAS NO : 109-99-9
  Công thức phân tử: C4H8O
  Trọng lượng phân tử: 72,11
  Công thức cấu tạo:

  Tetrahydrofuran (2)

 • Isopropenyl acetate

  Isopropenyl axetat

  Thông tin cần thiết:
  Tên: Isopropenyl axetat

  CAS NO : 108-22-5
  Công thức phân tử: C5H8O2
  Trọng lượng phân tử: 100,12
  Công thức cấu tạo:

  Isopropenyl acetate (1)

 • Triallylamine

  Triallylamine

  Thông tin cần thiết:
  Tên: Triallylamine

  CAS NO : 102-70-5
  Công thức phân tử: C9H15N
  Khối lượng phân tử: 137,22
  Công thức cấu tạo:

  Triallylamine (1)

 • Allyl acetate

  Allyl axetat

  Thông tin cần thiết:
  Tên: Allyl axetat

  SỐ CAS: 591-87-7
  Công thức phân tử: C5H8O2
  Trọng lượng phân tử: 100,12
  Công thức cấu tạo:

  detail